Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna w Białym Borze

RODO-klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna w Białym Borze reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą: ul. Nadrzeczna 2a/3, 78-425 Biały Bór. Inspektor Ochrony Danych W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych – Łukasz Knopczyk, poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Cele i podstawy przetwarzania Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody: a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, b) w celu realizacji zadań statutowych określonych w ustawie o bibliotekach z dnia 27-06-1997 (Dz.U.2018.574) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, c) w celu wykonania zadań wynikających ze sprawozdawczości statystycznej, zgodnie z ustawą z dnia 29-06-1995 o statystyce publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, d) w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, e) w celu realizacji dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, f) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem. W przypadku konieczności obrony ewentualnych roszczeń przez Administratora przetwarzanie będzie dokonywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu postępowania w danej sprawie.

3. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody, e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.

6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny